پوسته های مرتبط
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
 

فاز ۱۵و ۱۶ پارس جنوبی

تاریخ شروع

1395

تاریخ پایان

تاکنون

نام کارفرما

مپنا بویلر

دسته

درباره پروژه

اجرای عملیات نصب تجهیزات ، پایپینگ و پیش را اندازی ناحیه ۱۲۱