پوسته های مرتبط
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی
 

فاز ۱۹ پارس جنوبی

تاریخ شروع

1395

تاریخ پایان

تاکنون

نام کارفرما

مپنا بویلر

دسته

درباره پروژه

اجرای عملیات نصب تجهیزات ، پایپینگ و پیش را اندازی ناحیه ۱۲۱